Geraadpleegde Literatuur

Een verantwoording van alle informatie middels voetnoten zou leiden tot een woud van verwijzingen. Daarom is enkel een lijst gehanteerd van geraadpleegde literatuur.

- AA, A.J. van der; Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 11, 1848.
- AA, A.J. van der; Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden; dertiende en laatste deel; 1851
- Aalbregtse, M.A.; De molen te Zuidzande-dorp; 1974
- Aalbregtse, M.A.; Het Eiland van Cadzand in oude ansichten, 1974.
- Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. I en II. Utrecht 1949 en 1950.
- Alkemade, Kornelis van; Rijmkroniek van Melis Stoke, 1699.
- Allart, Johannes; Vaderlandse Historie, deel 34, 1743.
- Allart, Johannes; Vaderlandse Historie, deel 44, 1810.
- Allart, Johannes; Vaderlandse Historie, deel 46, 1811.
- Angelucci, E., Matricardi P.; Praktisch handboek vliegtuigen, 1975.
- Bakker, J. P.; Zijn de bijzonder hoge vloeden in ons land in vroeghistorische en historische tijd aan bepaalde perioden gebonden? (Folia Civitatis, Maart 1953).
- Baltyn, A. - Priem, F.; Documents des archives de l'etat et de la province a Bruges, 1604-1858.
- Bauwens, A. en Bauwhede, D. van der; Acta van de kerkeraad te Sluis, 1578-1587; 1986
- Beekman, A. A.; Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, z dln. 's Gravenhage 1905/07.
- Beekman, A. A.; Zeeland in 1300 (Geschiedkundige Atlas van Nederland), 's Gravenhage 1921.
- Beekman, A. A.; De Heidensee (Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, 1924, p. 359 vlg.).
- Belle van, Juliaan; Het Zwin deel I, II, III, 1999.
- Bennema, J.en K. van der Meer; De Genese van Walcheren, 1951.
- Bennema, J. en K. van de Meer; De bodemkartering van Walcheren. 's Gravenhage 1952.
- Bennema, J.; Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied. Wageningen 1954.
- Bergh, L. Ph. C. van den, Beekman, A.A., en Moerman, J.H.; Handboek der Middelnederlandse Geographie. 's Gravenhage 1949.
- Beijer, J.C.; Gedenkboek van Nederlands watersnood in 1825; 1826
- Beijerinck G.J.A.; Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820, 1820.
- Biedermann, H.; Die versünkene Länder.
- Blanchard, R.; La Flandre. Paris 1906.
- Blankenstein, Elisabeth van; Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945), 2006.
- Boeken, H.J.; Dante's hel, 1922.
- Boekhout, Jaap; 't Vrije, 1990; 't Zwin.
- Boekhout, Jaap; Wentelende wieken, 1998.
- Boeren, P. C.; Etude sur les tributaires d'église dans Ie comté de Flandre du IXe au XIVe siècle. Amsterdam 1936.
- Bom, Gerrit; Naauwkeurige beschrijving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwe in 1717 en 1775; 1776
- Boes, J.; De Lieve, eerste kunstmatige verbinding tusschen Gent en de zee, 1929.
- Bossu, Jozef; Fortificaties in de Zwinstreek en het Brugse Vrije tussen 1579 en 1839 in de klassieke cartografie; 1996.
- Bruin, M.P. de en Wilderom, M.H.; Tussen afsluitdammen en Deltawerken I, 1961.
- Busken Huet, Cd.; Het land van Rembrand, 2006.
- Calbrecht, J.; De oorsprong der Sinte Peetersmannen. Leuven 1922.
- Cartulaire de Saint Bavon 655-1255; 1840
- Chastelain, Jean-Didier; Bloei en verval van de Zwinstreek, 1957.
- Cinquième, Tome; Histoire de Flanre periode 1453-1500; 1850.
- Clerc, le, Jean; Geschiedenissen de Vereenigde Nederlanden, deel 4, 1738.
- Colom, J.A.; Vyerige colom. Verthonende de 17 Nederlandsche Provintien, 1660.
- Conscience, Hendrik; De kerels van Vlaanderen, 1883.
- Conscience, Hendrik; De leeuw van Vlaanderen of De Slag der Gulden Sporen, 1838.
- Conscience, Hendrik; De omwenteling van 1830.
- Coornaert, Maurits; Heist en de Eiesluis, 1976.
- Coornaert, Maurits; Knokke en het Zwin; 1974.
- Cornelis, J.Ch.; Ons Eigen Landje, 1943.
- Cruyningen, P.J. van; Behoudend, maar buigzaam. Boeren in west Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850., 2000.
- Dale, J.H. van; DE NAVORSCHER, Amsterdam, bij Frederik Muller, 1853.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1, 1856.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 2, 1857.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 3, 1858.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 4, 1859.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 5, 1860.
- Dale, J.H. van, en Janssen, H.Q.; Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 6, 1863.
- Dale, J.H. van; Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg haer vestingswerken van 1382 en 1587, 1871.
- Debrabandere, Dr. Frans; Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek, 2005.
- Dekker, Jeanine; De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000, 2005.
- Dept, G. G.; Etude critique sur une grande inondation marine a la cóte flamande (19 Nov. 1404).
- Despars, J.N.; Cronijcke van den lande ende Graefscepe van Vlaenderen 405-1492, tweede deel, 1492/1838.
- Despars, J.N.; Cronijcke van den lande ende Graefscepe van Vlaenderen 405-1492, derde deel, 1492/1840.
- Despars, J.N.; Cronijcke van den lande ende Graefscepe van Vlaenderen 405-1492, vierde deel, 1492/1840.
- Deuxième, Tome; Memoires de Constant 1 valet de chambre sur la vie Privée de Napoleon.
- Dhondt, J.; Korte geschiedenis van het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. Brussel z.j.
- Diericx, Karel-Lodewyk; Het Gends Charter-boekje, 1821.
- Dodt, J.J.; Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, deel 7, 1848.
- Doornick, Markus Willemsz; Het Ontroerde Nederlandt, 1674.
- Edelman, C. H.; De Sub-Atlantische transgressie langs de Nederlandse kust.
- Empel, M. van en Pieters, H.; Zeeland door de eeuwen heen, I. Middelburg 1935.
- Empel, M.van, Pieters H.; Zeeland door de eeuwen heen 1959.
- Flou, K. de; Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen enz. Gent-Brugge 1914-1938.
- Fockema Andreae, S. J.; Studiën over waterschapsgeschiedenis, dl. V, Zeeuws-Vlaanderen. Leiden, 1950.
- Frederiks, J.A. en de Man, J.C.; Zeeuwse klederdrachten, 1894.
- Freitag, K. E.; Wulpen (Archief Zeeuwsch Genootschap 1927, p. 7 vlg.).
- Fremouw, Leendert; Mijmeringen over Cadzand, 2001.
- Gabbema, Simon Abbes en Gutberleth, Tobias; Nederlandse Watervloeden, 1703.
- Ganshof, F. L.; Vlaanderen onder de eerste graven. Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1944.
- Gilliodts-van Severen, L.; Bruges Port de Mer (Annales de la Société d'Emulation a Bruges, 1894).
- Gittenberger, Franz, en Weiss, Helmut; Zeeland in oude kaarten, 1983.
- Goesin, Petrus de; Jaerboecken der stad Brugge, tweede deel (periode 1477-1700), 1738.
- Gottschalk, M. K. E.; De oudste kartografische weergave van een deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, herdruk 1982.
- Gottschalk, M. K. E. en W. S. Unger; De oudste kaarten der waterwegen tussen Brabant, Vlaanderen en Zeeland (T.K.N.A.G., dl. LXVII, no. 2,1950, p. 146 vlg.).
- Gottschalk, M.K.E. ; Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel II, Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog, 1957.
- Gottschalk, M.K.E.; Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (tot 1700), herdruk 1982.
- Gottschalk, M.K.E. ; Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Tot de Sint-Elisabethsvloed van 1404, 1983.
- Gottschalk, M.K.E. ; Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel II, Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog, 1983.
- Groningen, A.P. van; Geschiedenis der Watergeuzen, 1840.
- Gysseling, M.; Overzicht over de toponymie van Zeeuws-Vlaanderen, 1953.
- H+N+S; Forten en schansen, 2003.
- H. P. D. L. D. E. D.; Historie der Regeringe van Lodewijk den XIV, deel 1., 1718.
- Hapke, R.; Die Entstehung von Sluis (Hansische Geschichtsblatter 1904/05).
- Hapke, R.; Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt. Berlin 1908.
- Haverkamp, Okke; Vergeten hoek, 1947.
- Hesselink, H.G.; Geschiedenis der Tramwegen in Zeeuws-Vlaanderen, 1984.
- Heijkoop, Cor; S.O.S. - In de Wielingen, 2012.
- Hoek, S. van; Beschrijving van den watervloed van XIV-XV jan. 1808, 1808.
- Hoffmann, Wilhelm; Encijklopädie der Erd-, Völker- und Statenkunde, 1864.
- Homberg, G.T.M. van den; Een terugtocht zonder perspectief. Militaire biografie 1940.
- Hoogstraten, M. van; De Molens van Zeeland; 1964
- Hullu, J. de, De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje in 1604, 1904.
- Hullu, J. de, Hofsteden van Cadzand, 1928.
- Huydekoper, Balthazar; Melis Stoke, deel 2, 1772.
- Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 2005.
- Janssen, H.Q.; De Kerkhervorming in Vlaanderen, deel 1 en 2, 1868.
- Janssen, H.Q. en Van Dale, J.H.; Bijdragen tot de Oudheidkundige Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen deel 2, 1857.
- Janssen, H.Q. en Van Dale, J.H.; Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 5, 1860.
- Jong, Loe de; Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. deel 1-12; 1969-1994.
- Kanter, J. de; Beschrijving van den watervloed voorgevallen den 4 Februarij 1825 zoo veel betreft de provincie Zeeland, 1825.
- Kanter, J.; Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808.
- Karhof, Nic J., Winde, de P.H.; Zeeland in bewogen dagen, 1949.
- Kloot Meyburg, Herman van der; Onze Oude dorpskerken; 1912
- Koch, A. C. F.; De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw. Antw-A'dam 1951.
- Kok, G.J. de; Walcherse ketens de trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 2019
- Kok, Jacobus; Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapenboek, deel 1; 1785
- Kok, Jacobus; Vaderlands Woordenboek, deel 1, 1785.
- Kosters, J.; Het oude tiendrecht. 's Gravenhage 1899.
- Kraker, dr. A.M.J. de; Reconstructie stroomgebied Westerschelde (1550-2000), 2004.
- Kruiningen, dr. Piet van; Het boerderijenboek, 2003.
- Kudrun, ed. E. Martin; Halle 1911.
- Kuipers, Jan J.B.; Zeeuwen tegen het water: sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland, 1998.
- Kuys, Jan; De Tielse Kroniek, 1983.
- Landolt, H.M.F.; Militair woordenboek; 1861
- Lokeren, A. van; Histoire de l'Abbaye de Saint-Bavon a Gand, 1855.
- Lucassen, Jan; Migrant Labour in Europe 1600-1900, 1987.
- Lijser, Peter de; Van Badhuis tot Boulevard, 2008.
- Maaten, E. van der; Geschiedenis der Nederlanden, 1853.
- Meerkamp van Embden, A.; Dante en Kadzand (Archief Zeeuwsch Genootschap 1921, p. 29 vlg.).
- Meesters, P.;De geschiedenis van Sluis, 1980.
- Meijer, Hermannus; Kort verhaal der Nederlandsche geschiedenissen, eerste deel 1747.
- Mol, J.A.; Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 2005.
- Molkenboer, Th.; De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten, 1917.
- Montijn, C.G.; Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden, 1868.
- Nieuwenhuis, G; Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, T-W, 1828.
- Noire, Laura de; materialen en technieken in historische metselconstructies; 2017
- Noman en zoon, Joh.; Handboek voor schoolopzieners en onderwijzers, deel1; 1838
- Notulen van de Ed.Mog. Heren Staten van Zeeland; 1770;
- Oosterzee, H.M.C.; De Nederlands Hervormde Kerk, deel 1; 1865
- Pirenne, H.; Causerie sur Ardenbourg (Compte rendu du congres historique et archéologique de Gand, 1939).
- Plankeel, Drs Huib J.; website.
- Poerck, G. de; La draperie médiévale en Flandre et en Artois, technique et terminologie. 3 dln. Brugge 1951.
- Post, van der, C. G.; Verslagen en medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, deel 7., 1863.
- Priester, Peter; De geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1910, 1998.
- Radcliff, Thomas; A report on the agriculture of eastern and western Flanders, 1819.
- Ramaer, J. C.; De vorming van de Dollaert en de terpen in Nederland in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland (T.K.N.A.G. 1909, p. 9 vlg.).
- Ratelband, J.; Maandelijksche_berichten,1742.
- Resolutien der Staten-Generaal van 1576 tot 1609
- Resolutien van_de Heeren Staten van Holland, deel 2, 1767
- Reygersberg, Johan; Nieuwe Cronyk van Zeeland, Smallengange, M.; eerste deel, 1696.
- Roches, J. des; Dictionnaire Francois-Flamand, deel 2; 1805
- Rolleston, T.W,; Keltische Mythen en Legenden, 1911.
- Römer, dr. R.C.H.; Geschiedkundig overzigt van de Kloosters en Abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland, 1854.
- Roos, G.P.; Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel; 1874.
- Roos, Ton en Eshuis, Margje; Os Capixabas Holandeses, 2008.
- Roovere, Anthonis de; Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, eerste deel, 1495/1839.
- Roth, Dirk Leendert; Ene stille waerheyt van sware dingen, 2007.
- Rijkswaterstaat; Beschrijving van de provincie Zeeland, 1938.
- Ryckbosch, Wouter; Verhandelingen Gentse stadsfinanciën tussen Gavere en Cadzand 1460-1495, deel XXXI; 2007
- Schillewaert, Rob; Het Vrije van Sluis in de eerste helft van de 17e eeuw; 2010
- Schuer, J.L., Merkwaardigste Gebeurtenissen, 1767.
- Sloet tot Oldenhuis, B.W.A.E.; Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, deel 18, 1859.
- Smallegange, Matheus; Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel; 1696
- Smet, A. de; De Geschiedenis van het Zwin (De Vlaamsche Gids 1939).
- Sponselee, George, en Steijns, Ed; De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1993.
- Spooner, Frank C.; Risks at sea-Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 1766-1780
- Staring, W.C.H.; Natuurlijke Historie van Nederland I, 1856.
- Steigenga-Kouwe, S. E.; Zeeuws-Vlaanderen, 1950.
- Stercktenbouw, Staats-Spaanse linies en versterkingen in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), 2006.
- Stéven, A.B.; Almanach du Département de l'Escaut, 1812.
- Swalue, E.B.; De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje, 1846.
- Stroeve, J.; De geschiedenis van de stoomtram-maatschappij Breskens-Maldegem, 1984.
- Tavernier, R. en Moormann, F.; Les changements du niveau de la mer dans la plaine maritime flamande pendant 1'holocène (Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie 16, no. 6, 1954, p. 201 vlg.).
- Tirion, Isaak; Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Staats Vlaanderen; 1751.
- Tirion, Isaak; Vaderlandsche Historie, deel V(1529-1555), 1751.
- Tirion, Isaak; Vaderlandsche Historie, deel X, 1770.
- Thompson, R.W., The Eighty-Five Days, 1957.
- Torfs, K.L.; Historische schets der watervloeden in België en Holland, 1850.
- Treslong Prins, P.C. van; Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland; 1919
- Uil, Huib; De scholen syn planthoven van de gemeente, 1578-1801; 2015
- Universiteit Leuven; Cultura_Mediaevalis, 1995.
- Utrecht Dresselhuis, J.ab; De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd, deel I, 1836.
- Verslag aan den koning over de Openbare Werken in de jaren 1850 tot 1853, 1853.
- Verzameling van stukken van de commissie van onderwijs, 1830.
- Verwijs, E. en Verdam, J.; Middelnederlandsch Woordenboek, 's Gravenhage 1885-1929.
- Verwey, Albert; Holland en de oorlog; 1916.
- Visvliet, J.B. van; Inventaris der handschriften van Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1861.
- Vlam, A. W.; Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
- Vogel, W.; Wik-Orte und Wikinger (Hansische Geschichtsblatter, 60. 1935/63).
- Vooren, G.A.C. van; Geleefde Tijden 1995.
- Vooren G.A.C. van, en Robijn W.J.; Oostburg, Cadzand, Groede, Nieuwvliet en Zuidzande van 1900 tot nu, 1992.
- Vryaarts, Reinier; Openhartige brieven.
- Vijver, drs. H.A.M. van de; De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, 1977.
- Vynckt, L.J.J. van der; Nederlandsche beroerten onder Filips II, 3e deel; 1825.
- Wachtendorp, C; Oude Hollandse Geschiedenissen, 1645.
- Water, Willem te; Kort verhaal der Reformatie van Zeeland, 1766.
- Werveke, H. van; „Hansa" in Vlaanderen en aangrenzende gebieden, 1953.
- Wilderom, M.H.; Tussen afsluitdammen en Deltawerken II Noord-Zeeland, 1964.
- Wilderom, M.H.; Tussen afsluitdammen en Deltawerken III Midden-Zeeland, 1968.
- Wilderom, M.H.; Tussen afsluitdammen en deltawerken IV Zeeuws Vlaanderen, 1973.
- Wintein, W.; Ontstaan en evolutie van het landschap in de Zwinstreek, 2005.
- Wolters-Noordhof; Grote Historische Provincie Atlas, 1856-1858, 1992.
- Zeeuws Archief; Rechterlijk archief Vrije van Sluis.
- Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, deel 1, 1839.
- Zuehlke, Mark; Terrible Victory, 2007.