HET VRIJWILLIGE LANDSTORM KORPS

De opheffing van de Schutterij op 13 juli 1907 leek op 1 augustus 1914 voorbarig te zijn geweest. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog miste men mankracht. Graag had men die, net zoals in 1830, uit de Schutterijen aangeworven om op die manier weer over mobiele Schutterijen (op vrijwillige basis) te kunnen beschikken.
Daarom wordt het Vrijwillig Landstorm Korps opgericht. In 1916 zijn 9 korpsen inzetbaar. Na november 1918 nam het aantal korpsen of verbanden toe. Eén van de korpsen is Landstormkorps “Zeeuwsch Verband” met onder andere de afdeling Cadzand.
De Vrijwillige Landstorm was een soort Nationale Reserve, die in tijd van nood (lees mobilisatie van het reguliere leger) bedoeld was om strategische doelen te bewaken. De Vrijwillige Landstormafdelingen staan rechtstreeks onder controle van het leger.

Het Landstormlied:
Waak op, Nederland, ken Uwe krachten, heerlijk land van vrijheid en vree.
Rondom woelen wild-strijdende machten, woeste storm zweept de vrije zee!
Moet ook over U 't onheil komen, dat ook gij in dien maalstroom vergaat?
Dat over Uw scheeprijke stromen straks een vijand bruggen slaat?
Holland: hef U in de volk'renrij! Schooner zij U dood dan slavernij!1930. Vrijwillige Landstorm Korps, afdeling Cadzand.
Van links naar rechts, voorste rij:
Izaak van Dale, Willem Brevet, Marien Rosier, Jan Vasseur en Piet Toussaint.
Achterste rij: Ko van Dale, Jas de Bruijne, Wannes Scheerens, Piet de le Lijs, Jan Boone, Jan Vasseur en Hendrik de Mullié.
“Breskense Courant, 1932:
Door de leden van de plaatselijke afdeeling van den bijzonderen vrijwilligen landstorm in het gymnastieklokaal der openbare lagere school alhier een schietwedstrijd gehouden, waarvoor zeven prijzen beschikbaar waren gesteld. De prijzen werden achtereenvolgens gewonnen door A.P. Vasseur, Ch. van Houte, P. Faas, J.D. Porreij, D. Dierings, J.P. Vastenhout en P.J. de le Lijs. Enige dagen tevoren heeft de burgemeester het brevet van scherpschutter uitgereikt aan de leden M. de Bruijne, K.A. van der Lijke, P.W. van de Voorde en M. Bruijnooge.”

Eind 1932 is de afdeling vrijwillige Landstorm Cadzand opgeheven.

Foto links: De leden waren herkenbaar aan de armband.

Op 29 augustus 1939 is mobilisatie van het Nederlandse leger onvermijdelijk. Van de 97.965 leden van de Vrijwillige Landstorm worden er 42.338 opgeroepen. De leden zijn dan onder de wapenen en nemen actief aan de strijd in de meidagen deel. Er wordt dan ook in opdracht van het Duitse bezettingsbestuur overgegaan tot ontbinding. Een fraai gecalligrafeerde oorkonde, ondertekend door de Gewestelijke Landstorm Commissie wordt elk lid op 29 juli 1940 verstrekt. Formeel houdt de organisatie op 1 september 1940 op te bestaan.